NEZAČÍNEJTE S OTÁZKAMI DOKUD SI NEPŘEČTETE TYTO POKYNY
  1. Po vyplnění testu budete muset zadat heslo, které získáte zavoláním na toto číslo: +420 271 771 400 nebo: +420 603 451 645.
  2. Ujistěte se, že rozumíte každé otázce: přečtěte si jí tolikrát, kolikrát je to nutné. Prosíme, odpovězte na všechny otázky. Jestliže si nejste odpovědí jisti, poznamejte svůj názor
  3. Nezabývejte se jednou otázkou příliš dlouho. Odpovězte jakmile otázce rozumíte a přistupte k další otázce.
  4. Kdyby se odpověd lišila tím, že byste vzali v úvahu spíše minulost než přítomnost, odpovídejte podle přítomnosti.
  5. Na odpovědním listu máte k dispozici tři sloupce pro vyznačení Vaší odpovědi. Odpověď (a) znamená většinou ano nebo rozhodně ano. Mezi (b) znamená nejistě - možná, ani rozhodně ano ani rozhodně ne. Odpověď (c) znamená většinou ne nebo rozhodně ne.
  6. Svou odpověď vyznačte zatrhnutím příslušné značky pro danou otázku. 
  7. Dole vyplňte do formuláře své jméno, věk atd. a podle zde uvedených instrukcí přistupte k odpovědím na otázky.

Odpovězte pravdivě na zadané otázky tak, že zvolíte jednu, ze tří uvedených možností s následujícím významem :

(a).....spíše ano
(b).....něco mezi
(c).....spíše ne


(a) (b) (c)
1. Děláte bezmyšlenkovité poznámky nebo obvinění, kterých později litujete?
2. Dotkne se Vás tvrdě, jestliže selžete?
3. Zůstáváte poměrně klidný(-á) v situacích, které ostatní uvedou ve zmatek?
4. Býváte někdy po více dní obzvláště aktivní?
5. Listujete si jen tak pro zábavu v jízdních řádech, telefonních seznamech nebo ve slovnících?
6. Snášíte špatně, když Vám ostatní říkají, co máte dělat?
7. Kdybyste byl(-a) požádán(-a), abyste učinil(-a) rozhodnutí, byl(-a) byste ovlivněn(-a) náklonností, popř. odporem k dotyčné osobě?
8. Je pro Vás obvykle těžké něco zaručit a nést za to zodpovědnost?
9. Zamýšlíte mít ve své rodině dvě nebo méně dětí, ačkoliv Vaše příjmy a zdraví dovolují více?
10. Dáváte spíše přednost malému okruhu blízkých přátel namísto mnoha přátel a náhodných známých?
11. Je Vaše jednání považováno ostatními za nevypočitatelné?
12. Zpíváte si nebo pískáte často jen tak pro radost?
13. Míváte někdy škubání ve svalech, i když k tomu není žádný zjevný důvod?
14. Připadá Vám všechno nádherné, ačkoli jste si vědom(-a) věcí, které by se měly změnit?
15. Dal(-a) byste přednost místu (pozici), ve kterém byste nemusel(-a) nést zodpovědnost a rozhodovat?
16. Je pravda, že byste raději příkazy dával(-a) než je přijímal(-a)?
17. Zajímáte se hodně o záležitosti ostatních lidí (zajímají Vás hodně ostatní lidé)?
18. Vyjadřujete se častěji v rozhovoru o druhých pohrdavě?
19. Myslíte si, že se vydává příliš mnoho peněz na sociální zajištění?
20. Jste považován(-a) Vašimi přáteli za dobrosrdečného(-ou)?
21. Jednáte spíše impulzivně než uváženě?
22. Snažíte se ostatní rozesmát?
23. Je Váš hlas spíše proměnlivý než stálý (klidný, vyrovnaný)?
24. Může se Váš svět nad Vámi hroutit, aniž by Vás to vyvedlo z míry?
25. Mluvíte málo (nehledě na odpovídání)?
26. Jste v kázni spíše přísní než tolerantní?
27. Zaujme Vás snadno konverzace druhých lidí?
28. Zdržíte se svých výtek, přijde-li někdo pozdě na schůzku?
29. Jste-li na lovu nebo rybaříte, způsobí Vám starosti bolest, kterou živé návnadě nebo rybám způsobujete?
30. Je pro Vás jednoduché vyjádřit své pocity?
31. Je pravda, že se obvykle nestaráte o uznávaná pravidla k ochraně Vašeho zdraví?
32. Pohlíží na Vás ostatní jako na kaziče zábavy nebo jako na pesimistu?
33. Začne Vám škubat ve svalech, když se stane něco nečekaného?
34. Jste trvale šastní, i když pro to není žádný skutečný důvod?
35. Mluvíte pomalu?
36. Přiznal(-a) byste, že jste se mýlil(-a), jenom proto, aby byl svatý pokoj?
37. Uděláte si úsudek teprve po zvážení pro a proti?
38. Myslíte si, že existují lidé, kteří o Vás zcela určitě nepřátelsky smýšlejí a pracují proti Vám?
39. Jste v požadavcích, které kladete na své zaměstnance, známé a přátele obvykle ohleduplný(-á)?
40. Je jen málo lidí, ke kterým cítíte skutečnou náklonnost?
41. činíte rozumná opatření, abyste zabránil(-a) úrazům?
42. Zotavíte se rychle z vlivu špatných zpráv?
43. Jste nervózní při představě, že byste měl(-a) mluvit před lidmi?
44. Míváte někdy ze života "iluzorní" pocit, takže Vám všechno připadá neskutečné?
45. Chodíte ve společnosti od jednoho ke druhému?
46. Necháváte si často svůj názor pro sebe, nebo Vám nepřipadá dost důležitý na to, abyste ho sdělil(-a) ostatním?
47. Myslíte si někdy, že se ostatní na Vás dívají nebo o Vás mluví, ačkoli to ve skutečnosti nedělají?
48. Jestliže kritizujete, snažíte se současně povzbuzovat?
49. Kdybyste v obchodě viděl(-a) zboží, které je očividně označeno špatnou, příliš nízkou cenou, snažil(-a) byste se ho za tuto cenu získat?
50. Jste některými lidmi považován(-a) za veselého(-ou) a radostného(-ou)?
51. Dostáváte se občas do potíží?
52. Připadá Vám, že stojí za to žít?
53. Je něco určitého, čeho se obáváte nebo co nesnášíte?
54. Zbavujete se snadno věcí, i když pro ně máte použití?
55. Dáváte při sportu přednost roli diváka před aktivní účastí?
56. Jste si sám(-a) sebou tak jistý(-á), že tím ostatním občas jdete na nervy?
57. Připadá Vám snadné být nestranný(-á)?
58. Odsoudíte někoho zcela jen proto, že je v jednom bodě jeho vztahu k Vám rivalem nebo odpůrcem ?
59. Používáte určité zdvořilostní formy při styku s ostatními členy rodiny?
60. Má na Vás dosti silný vliv citově laděná hudba?
61. Koupil(-a) byste si něco na splátky s nadějí, že splátky budete moci dodržovat?
62. Usedáte často a přemýšlíte o smrti, nemoci, bolesti a zármutku?
63. Jste po nehodě nebo nějaké jiné rušivé události ještě nějakou dobu vyveden(-a) z míry?
64. Ponecháváte si věci, pro které nemáte žádné správné použití?
65. Umíte večírek řádně "uvést do pohybu"?
66. Je Vám celkem lhostejná vážnost Vašeho povolání nebo společenského postavení?
67. Posloucháte-li řečníka, máte někdy pocit, že se to, co říká, vztahuje výhradně na Vás?
68. Zaujímá kritika lidí a věcí hodně prostoru ve Vašich rozhovorech?
69. Berete v úvahu spíše blaho všech než své vlastní výhody?
70. Ukazujete otevřeně obdiv pro krásné věci?
71. Plánujete události dostatečně včas a uskutečňujete potom své plány?
72. Zamýšlíte se často nad minulými nezdary?
73. Vyruší Vás jen zřídkakdy hluk z ulice z Vaší soustředěnosti?
74. Rozdáváte někdy věci, které Vám vlastně nepatří?
75. Věnujete tomu, co se kolem Vás děje, menší pozornost než většina ostatních lidí?
76. Jste někdy považován(-a) za panovačného(-ou)?
77. Máte sklon k žárlivosti?
78. Přijímáte kritiku snadno a bez rozladění ?
79. Myslíte si, že jsou moderní výkony trestu s vězením bez mříží odsouzeny k zániku?
80. Zdravíte lidi srdečně?
81. Máte tendenci odkládat věci a potom zjišujete, že je příliš pozdě na to, abyste je vyřídil(-a)?
82. Má dnešní mládež více možností než generace minulá?
83. Ruší Vás obvykle vzdálený hluk, když si chcete odpočinout?
84. Zahazujete věci a později zjišujete, že by se Vám hodily?
85. Je pro Vás jednoduché "uvést se do činnosti"?
86. Vzdal(-a) byste se snadno již nastoupené cesty, pokud by Vám způsobovala značné potíže?
87. Máte nějaká citlivá místa, jejichž zmínění se Vás nepříjemně dotkne?
88. Nedůvěřujete jednání ostatních zřídkakdy?
89. Když vidíte někoho trpět, jste dostatečně soucitný(-á), abyste něco podnikl(-a)?
90. Vedete život, ve kterém se jen zřídka oddáváte nadšení?
91. Jsou Vaše reakce slovy a jednáním prudší, než by se dalo dle příčiny očekávat?
92. Kladete si někdy otázku, zda na Vás někomu záleží?
93. Okusujete si někdy nehty či jiné předměty?
94. Pociujete někdy nutnost znovu vyprávět zajímavou věc nebo napodobovat určité návyky?
95. Jsou Vaše zájmy a čiinnosti ovlivňovány jistým způsobem zájmy a činnostmi někoho jiného?
96. Odmítáte odpovědnost, protože pochybujete o tom, že to zvládnete?
97. Jste zaujat(-a) ve prospěch Vaší školy, univerzity, Vašeho klubu, mužstva atd.?
98. Máte-li s někým odlišný názor, smýšlíte potom o oné osobě stejně tak dobře?
99. Kdybyste napadl(-a) cizí zemi, měl(-a) byste soucit s lidmi odpírajícími vojenskou službu v této zemi?
100. Je Váš výraz obličeje spíše proměnlivý než stálý?
101. Můžete působit uklidňujícím vlivem, propadnou-li ostatní panice?
102. Dalo by Vám dost námahy, abyste přemýšlel(-a) o sebevraždě?
103. Máte někdy jedinou myšlenku, která Vám po celý den nejde z hlavy?
104. Je pravda, že máte-li určitý názor, můžete ho snadno vyjádřit, aniž byste musel(-a) popisovat, jak jste k němu došel(-a)?
105. Jíte pomalu?
106. Pohlížíte sám(-a) na sebe - ve svém postoji k životu - jako na energického(-ou)?
107. Postupujete při svém myšlení systematicky?
108. Je těžké Váš uspokojit?
109. Zastavil(-a) byste a zjistil(-a), zda někdo nepotřebuje pomoc, i když byste o to nebyl(-a) přímo požádán(-a)?
110. Když jdete kolem hezkého dítěte, vyhnete se projevu zájmu, místo abyste se na něj podíval(-a) a usmál(-a) se?
111. Platíte dluhy a dodržujete sliby, pokud je to možné?
112. Způsobí Vám menší selhání z Vaší strany jen malé starosti?
113. Spíte dobře?
114. Máte někdy pocit, že příliš mluvíte?
115. Dáváte ve společnosti nebo organizaci, jejímž členem (jehož členkou) jste, přednost pasivní roli?
116. Snažíte se spíše prosadit svou vlastní vůli, než ustoupit přáním ostatních?
117. Je Vaše mínění ovlivňováno tím, že posuzujete věci z hlediska Vaší výchovy, zkušenosti nebo Vašeho zaměstnání?
118. Kritizujete obvykle film nebo divadelní představení, které jste viděl(-a), nebo knihu, kterou jste četl(-a)?
119. Potrestal(-a) byste tělesně desetileté dítě, kdyby Vás nechtělo poslouchat?
120. Smějete se často?
121. Vloudí se do Vašeho jednání často netaktnosti?
122. Zůstane Vám dlouho v paměti nemoc či bolest?
123. Vyruší Vás šum větru nebo praskání v domě?
124. Cítíte se velmi nesvůj (nesvá) v nepořádném prostředí?
125. Předpokládejme, že by vzdálenost nebyla příliš velká. Dal(-a) byste přesto přednost jízdě před pěší chůzí?
126. Pokoušíte se přesvědčit ostatní o svých nápadech v oborech, ve kterých nejste odborníkem?
127. Nenecháte se odvrátit od rozumných rozhodnutí osobními zájmy?
128. Nejste-li sto něco učinit, jste potom spíše smutný(-á), místo abyste se porozhlédl(-a) po nové činnosti nebo hledal(-a) jinou cestu?
129. Byl(-a) jste již více než jednou přemluven(-a) proti své vlastní vůli k zapůjčení peněz, které jste už nikdy nezískal(-a) zpět?
130. Vyprávíte-li znovu zábavnou příhodu, dokážete snadno napodobit osobitý způsob a dialekt původní situace?
131. Podnikáte často činy, od kterých jste svým zdravým lidským rozumem zrazován(-a)?
132. Cítíte se často deprimovaný(-á)?
133. Jste si vědom(-a) nějakých trvalých tělesných návyků, jako např. dloubání se v nose a v uších, hraní si s vlasy nebo něčeho podobného?
134. Vadí Vám nepořádek do takové míry, že míváte pocit, že proti tomu musíte ihned a energicky něco podniknout?
135. Býváte někdy velmi veselý(-á)?
136. Dokážete snadno přijmout porážku bez toho, že byste musel(-a) "spolknout" své zklamání?
137. Dokážete se dívat na věci z hlediska jiného člověka, když chcete?
138. Vyjadřujete se jen zřídka o svých potížích?
139. Jste pro odlišování ras a třídní rozdíly?
140. Chtěl(-a) byste být raději stále s dospělými, než být občas obklopen(-a) dětmi?
141. Dokážete se rychle přizpůsobit novým okolnostem a situacím, i když mohou být těžké?
142. Je pro Vás někdy zcela nemožné vpravit se do existence věcí?
143. Způsobují Vám určité hluky nepříjemné pocity?
144. Pracujete nárazově, přičemž se dny silné aktivity střídají s dobou relativní pasivity?
145. Býváte často dlouho vzhůru?
146. Vadí Vám množství nevyřízené práce, které máte?
147. Máte-li volit, studujete si kandidáty a body programu místo neměnné volby stejné strany?
148. Berete většinou v úvahu ty nejlepší stránky lidí a mluvíte o nich jen zřídkakdy pohrdavě?
149. Jste netrpělivý(-á) z menších slabostí lidí?
150. Jsou lidé rádi ve Vaší společnosti?
151. Plníte obvykle přidělené úkoly rychle a systematicky?
152. Smějete se nebo usmíváte často?
153. Necháte se rozčílit dětmi?
154. řekne-li Vám někdo, že by práci raději provedl sám, můžete mu klidně při práci přihlížet bez toho, že byste měl(-a) pocit, že mu musíte bezpodmínečně pomoci?
155. Jste méně hovorný(-á) než Vaši známí?
156. Jste v hlase a konání jasný(-á) a rozhodný(-á)?
157. Přičítáte příliš mnoho důležitosti svým vlastním zájmům a oborům vědění v poměru k ostatním?
158. Domníváte se, že Vás někdo nemá rád a kritizuje Vás před ostatními?
159. Přispěchal(-a) byste spolucestujícímu na pomoc spíše sám(-a), než ho přenechal(-a) příslušnému pracovníkovi?
160. Jste srdečný(-á) jen k blízkým přátelům, pokud vůbec?
161. Zotavíte se rychle poté, co jste zhlédl(-a) tragický film nebo tragickou divadelní hru, místo abyste byl(-a) ještě nějakou dobu rozrušen(-a)?
162. Rozladí Vás nějaká menší hloupost?
163. Je pro Vás snadné si odpočinout?
164. Je pravda, že když chcete něco uskutečnit, tak máte pocit, že jsou Vaše touhy silnější než jakékoli nesnáze?
165. Snažíte se rozjet ve svém okolí nové věci?
166. Jste při neshodě přesvědčeni o správnosti Vašeho mínění v oborech, ve kterých nejste odborníkem?
167. Rozzlobí Vás, jste-li kritizován(-a), i když je kritika spravedlivá a byla by pro Vás přínosem?
168. Cítíte se ještě nějakou dobu poté, co byl spor urovnán, rozladěn(-a)?
169. Postával(-a) byste a opomíjel(-a) uchránit zvíře od zbytečného utrpení?
170. Je pravda, že když potkáte přátele, které jste dlouho neviděl(-a), políbíte je, obejmete a poklepete jim po rameni nebo jiným způsobem vyjádříte svou radost, namísto abyste byl(-a) jen zdvořilý(-á)?
171. Připadá Vám obtížné pustit se do věcí, které musí být udělány?
172. Je Vám myšlenka nebo dokonce jen vzpomínka na smrt nepříjemná?
173. Býváte někdy tak vyděšen(-a) nebo vylekán(-a), že pociujete tělesné reakce?
174. Už se Vám stalo, že jste chtěl(-a) stihnout všechny věci najednou?
175. Mohl by Vás někdo označit za skutečně aktivního (aktivní)?
176. Máte sklon se podceňovat?
177. Je Váš úsudek silně motivován Vašimi pocity?
178. Jestliže postrádáte nějaký předmět, napadne Vás, že Vám ho někdo ukradl nebo schoval?
179. Jste proti podmíněnému výkonu trestu u odsouzených?
180. Jste přátelský(-á) hlasem, přístupem a výrazem?
181. Snášíte dobře těžké situace?
182. Znepokojuje Vás osud válečných obětí a politických uprchlíků?
183. Trávíte spoustu času zbytečnými starostmi?
184. Připadá Vám život poněkud nejasný a neskutečný?
185. Pozorujete často, že čekáte, až se něco stane, místo abyste něco sám(-a) podnikl(-a)?
186. Když si myslíte, že někdo Vám a Vašemu jednání nedůvěřuje, snažíte se mu domlouvat, místo abyste nechal(-a) věci vysvětlit jej samotného?
187. Připadá Vám těžko pochopitelné, že v prudké hádce nerozumí druhý člověk Vašim stanoviskům, a proto s Vámi nesouhlasí?
188. Postěžujete si málokdy, pokud vůbec, na Vaše pracovní podmínky?
189. Jste obvykle vůči ostatním upřímný(-á)?
190. Prosí Vás Vaši nepříliš blízcí známí o pomoc či radu ve svých potížích?
191. Utrácíte své peníze v poměru ke svým příjmům lehkovážně?
192. Domníváte se někdy, že Váš věk mluví proti Vám (a přílišné mládí nebo stáří)?
193. Můžete na sebe vzít předpokládané riziko bez toho, abyste si s tím dělal(-a) přílišné starosti?
194. Jste někdy smutný(-á) a sklíčený(-á), místo abyste zůstal(-a) na stejné úrovni nálady?
195. Jste ostatními odstrkován(-a)?
196. Máte sklony k tomu zakrývat své city?
197. Přimhouříte u svých přátel oko v jistých věcech, ve kterých byste ostatní posuzoval(-a) tvrději?
198. Býváte často zhrozen(-a) jednáním ostatních a neschopen(-na) pochopit jejich neupřímnost a hloupost?
199. Kdybyste byl(-a) zapleten(-a) do menší autonehody, měl(-a) byste skutečně snahu postarat se o to, abyste veškeré škody Vámi způsobené napravil(-a)?
200. Myslíte si, že máte hodně dobrých přátel?

Vyplňte, prosím, následující údaje:

Jméno:
Heslo:

muž    žena
Firma:
Pozice:
Adresa:
Telefon:
E-mail:


 
 
© 2001-2010 Bernhard Schmitt. All Rights Reserved.